Polityka prywatności i polityka cookies

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania
danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie
https://czarnypiesbialykot.pl/ i jej podstronach (dalej: Strona internetowa) prowadzonej przez
Fundację Czarny Pies i Biały Kot z siedzibą w Krakowie, adres ul. Juliusza Lea 116, 30-133
Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000791515,
posiadającą REGON: 383669195, NIP: 6772444711 (dalej: Fundacja).
2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Dane osobowe zbierane przez Fundację z wykorzystaniem Strony Internetowej przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji w nim podawanych.
Fundacja dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym środki programistyczne i
organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem, utratą i
zniszczeniem, niedozwoloną modyfikacją, a także nielegalnym przetwarzaniem.
5. Fundacja informuje, że korzystanie ze Strony internetowej wymaga pośrednictwa publicznej sieci
Internet. Fundacja zwraca uwagę, że korzystanie ze Strony internetowej może wiązać się z
ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za
pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Strony internetowej, a jej użytkownikiem.

§2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony
internetowej jest Fundacja Czarny Pies i Biały Kot z siedzibą w Krakowie, adres ul. Juliusza Lea
116, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000791515, posiadającą REGON: 383669195, NIP: 6772444711 (dalej: Administrator).
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem na adres siedziby
wskazany w ust. 1 powyżej albo mailowo na adres biuro@czarnypiesbialykot.pl.
3. Administrator przetwarza w ramach Strony internetowej dane osobowe w następujących celach,
zakresie i na podstawie prawnej:
1) w celu świadczenia usług polegających na umożliwieniu przeglądania Strony internetowej –
dane osobowe związane z aktywnością na Stronie internetowej czyli informacje o
przeglądanych treściach, dane o sesjach urządzenia, systemie operacyjnym, przeglądarce,
lokalizacji, unikalnym ID, adresie IP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

2) w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem w związku z wykorzystaniem formularza
kontaktowego i udzielania odpowiedzi na przesłane wiadomości – imię, adres e-mail, dane
podane w treści wiadomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
3) w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony
internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego Strony internetowej – dane osobowe dotyczące aktywności na Stronie
internetowej oraz ilości spędzanego czasu na każdej z jej podstron, historię wyszukiwania,
lokalizację, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz
systemu operacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
4) w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w
postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi – dane osobowe podane
przy składaniu zamówienia, zakładania indywidualnego konta, składania reklamacji – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
4. Ponadto dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celach administrowania i
zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w
przypadku przetwarzania danych na tych platformach społecznościowych. Dane te będą
przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na polubienie konta/dołączenie do
grupy/wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi swoje dane na koncie Fundacji na
ww. portalach, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w
zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania
bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi
operacyjne, IT w tym usługi hostingu. Podmioty te działają w imieniu Administratora lub
samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych.
6. Podmioty, o których mowa w ust. 5 powyżej mogą działać na terenie EOG jak iw państwach
trzecich, w związku z tym istnieje możliwość przekazywania danych osobowych użytkowników
Strony internetowej do państw trzecich (poza EOG) jednakże wyłącznie odbiorcom, którzy
gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień
ochrony,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub
przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
7. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) dane dotyczące użytkowników Strony internetowej przechowywane są przez czas
odpowiadający cyklowi życia plików cookies znajdujących się na urządzeniach lub do czasu
ich usunięcia przez użytkownika na urządzeniu użytkownika;
b) dane zwarte w formularzu kontaktowym przez czas korespondencji i po jej zakończeniu
przez czas nie dłuższy niż czas przedawnienia roszczeń;
c) Dane użytkowników, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu będą przetwarzane
przez okres istnienia konta/grupy lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu, co
może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie
komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez
skontaktowanie się z Administratorem.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast
zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest
strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
d)
8. Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) żądać dostępu do swoich danych osobowych, które obejmuje prawo do:
2) żądać sprostowania swoich danych osobowych;
3) żądać usunięcia swoich danych osobowych;

4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) zażądać przenoszenia danych osobowych.
Administrator udzieli odpowiedzi na żądanie osoby, które dane dotyczą bez zbędnej zwłoki – a w
każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Okres jednego
miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać w razie potrzeby przedłużony z
uwagi na złożoność lub liczbę wniosków.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą
może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych
narusza RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca zarzucanego
naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie niektórych danych jest warunkiem korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności np.
formularz kontaktowy (dane obowiązkowe). Formularze znajdujące się na Stronie internetowej
automatycznie wskazują dane obowiązkowe. W przypadku niepodania wymaganych danych
Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług czy funkcjonalności. W
przeciwieństwie do danych oznaczonych jako obowiązkowe podanie innych danych osobowych
jest dobrowolne.

§3. Współadministrowanie – Facebook i Instagram

1. Fundacja prowadzi swoje konta w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
2. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy
Facebook i Instagram jest Fundacja Czarny Pies i Biały Kot z siedzibą w Krakowie, adres ul.
Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000791515, posiadająca REGON: 383669195, NIP: 6772444711 (dalej:
Administrator) oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej Współadministrator). Dane te są
przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady
dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane
zostały na stronie
https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?id=939256796236247.
3. Administrator przetwarza dane na swoich kontach w portalach społecznościowych Facebook i
Instagram w oparciu o uzasadniony interes Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
4. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z
Administratorem, jak i Współadministratorem.

§4. Pliki cookies

1. Pliki Cookies (ciasteczka) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności
małych fragmentów tekstu, które zapisywane są w urządzeniach końcowych (np. Smartfonie,
komputerze) użytkownika sieci Internet przez strony internetowe, w tym Strona internetowa,

które osoba ta odwiedza. W plikach cookies zawartych jest szereg informacji, które są często
niezbędne dla prawidłowego działania stron internetowych (dalej: Pliki Cookies).
2. Podczas przeglądania Strony Internetowej nie są stosowane Pliki Cookies.