FUNDACJA

STATUT FUNDACJI
kontakt

FUNDACJA

STATUT FUNDACJI
kontakt
fundacja

STATUT FUNDACJI CZARNY PIES I BIAŁY KOT

Tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Czarny Pies i Biały Kot (dalej „Fundacja”), została ustanowiona przez fundatora – tj.
spółkę pod firmą Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000383004, posiadającą NIP: 677-
235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w wysokości 3.110.000,00 złotych (dalej:
„Fundator”), aktem ustanowienia fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego w
Kancelarii Notarialnej w Szycach przy Placu Wspólnoty 1, przed notariuszem Jerzym
Mikołajem Koblańskim, w dniu 23 maja 2019 roku (Rep A nr 6755/2019).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności
przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1491 z późn.
zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
4. Fundacja działa poprzez ustanowione w niniejszym statucie organy.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji celów Fundacji może prowadzić działalność poza granicami kraju,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby, jeśli jest
to wymagane dla skutecznego realizowania jej celów statutowych.

§ 3
1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 5

1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, takimi jak nazwa i adres.
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego – logo, zgodnego ze wzorem
zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony
praw zwierząt oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec zwierząt.
2. Do celów Fundacji należy:
a. wspieranie wszelkich działań mających na celu ochronę praw zwierząt,
b. wspieranie wszelkich działań osób fizycznych, osób prawnych, organów administracji
państwowej oraz organizacji społecznych i innych podmiotów podejmujących

tematykę ochrony praw zwierząt i sytuacji zwierząt oraz działających na rzecz zwierząt
i ochrony ich praw,
c. podejmowanie działań prawnych na rzecz zwierząt będących ofiarami przemocy,
znęcania się nad nimi lub niehumanitarnego traktowania,
d. wspieranie w zakresie obsługi prawnej innych organizacji społecznych działających na
rzecz praw zwierząt,
e. wszelka pomoc zwierzętom krzywdzonym, porzucanym, chorym i pozbawionym
właściwej opieki,
f. wspieranie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt
oraz okrucieństwa i wszelkich form przemocy względem zwierząt,
g. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy lub
znęcania się nad zwierzętami,
h. propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie,
i. podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu
humanitarnego traktowania zwierząt, przynależnych im praw, ich respektowania,
obowiązków opiekunów i instytucji względem zwierząt,
j. wspieranie i organizowanie kampanii, akcji i wydarzeń mających na celu promowanie
ochrony praw zwierząt,
k. podejmowanie wszelkich działań artystycznych, kulturowych i edukacyjnych mogących
zwrócić uwagę na prawa zwierząt oraz ich ochronę,
l. podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia zmian systemowych dotyczących
sytuacji zwierząt oraz zwiększania ich podmiotowości, w zakresie praw zwierząt,
m. przeciwdziałanie dyskryminacji zwierząt,
n. wspieranie wszelkich działań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt,
o. promowanie i organizowanie wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt i ich praw.
3. Wymienione cele Fundacji będą realizowane, w szczególności poprzez:
a. niesienie pomocy pokrzywdzonym zwierzętom, w tym prowadzenie działalności
adopcyjnej, zapewnienie należytej opieki, w tym medycznej, prowadzenie programów
sterylizacji i kastracji zwierząt oraz podejmowanie bieżących działań w obronie
krzywdzonych zwierząt,
b. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania przestępstw, których
ofiarami są zwierzęta i ścigania ich sprawców,
c. prowadzenie monitoringu działań instytucji właściwych w zakresie przestrzegania i
ochrony praw zwierząt oraz rejestrowanie przypadków niewłaściwego traktowania
zwierząt,
d. wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób prowadzących działania
zgodne z celami Fundacji,
e. tworzenie i przystępowanie do partnerstw z innymi organizacjami, instytucjami lub
podmiotami trzecimi, w celu realizacji celów statutowych Fundacji,
f. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, spotkań otwartych, konferencji,
seminariów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, pokazów filmowych,
happeningów, aukcji oraz innych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, w celu realizacji
celów statutowych Fundacji,
g. prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, odczytów, prezentacji w
celu uwrażliwiania ludzi na los zwierząt oraz konieczność poprawy ich warunków
bytowych,
h. prowadzenie akcji informacyjnych, popularyzatorskich oraz kampanii medialnych w
celu realizacji celów statutowych Fundacji,
i. moderowanie współpracy organizacji i społeczności lokalnej w celu wspólnej pracy nad
poprawą sytuacji zwierząt,

j. prowadzenie strony internetowej oraz oficjalnych profilów na portalach
społecznościowych związanych z działalnością Fundacji,
k. organizowanie imprez publicznych połączonych ze zbiórką funduszy, na rzecz
Fundacji oraz innych organizacji,
l. wspieranie, organizacja i prowadzenie działalności wydawniczej i artystycznej,
m. prowadzenie poradnictwa behawiorystycznego oraz edukacyjnego i szkoleniowego dla
osób prywatnych, organizacji pozarządowych oraz organów państwowych,
n. prowadzenie działalności badawczej, ukierunkowanej na statystyki i analizy sytuacji
prawnej zwierząt,
o. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o
popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i
organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi
organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń
wymierzonych w prawa zwierząt,
p. pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz organów administracji państwowej, w
tym rządowej i samorządowej,
q. prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci i
dorosłych.

4. Działalność Fundacji w zakresie opisanym w ust. 2 i 3 powyżej, może być prowadzona zarówno
jako działalność odpłatna, jak i nieodpłatna.
5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność osób fizycznych, innych
osób prawnych, oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, o ile ta działalność
jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. Jednocześnie ww. podmioty mogą udzielać
wsparcia Fundacji przy realizacji jej celów statutowych.
6. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, polskimi i zagranicznymi
osobami fizycznymi lub prawnymi, dla osiągania jej celów statutowych. Współdziałanie to
może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
działań albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
7. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach statutowych Fundacji.
8. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie
innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i
zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.
9. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub podejmować
współpracę z osobami trzecimi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz także na zasadach
wolontariatu. Zasady i warunku zatrudnienia w Fundacji podlegają ustaleniu przez Zarząd
Fundacji, w drodze uchwały.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator, w
kwocie w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100) oraz środki
finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności. W ramach Funduszu
Założycielskiego, Fundator przeznaczył na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla
pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy
złotych, 00/100) (dalej: „Fundusz założycielski”).
3. Majątek Fundacji mogą stanowić środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w
toku jej funkcjonowania.

4. Na majątek Fundacji składać się również mogą przychody, w szczególności w postaci:
a. Funduszu Założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. dotacji, subwencji i grantów pozyskanych od osób prawnych, krajowych i
zagranicznych,
c. darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych z kraju i zagranicy,
d. przychodów ze zbiórek publicznych,
e. przychodów z majątku własnego, w tym przychodów z lokat, odsetek i depozytów
bankowych,
f. wpływy z statutowej działalności pożytku publicznego odpłatnej,
g. dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz organów administracji
rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego.

5. Fundacja może gromadzić fundusze zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a całość osiąganych dochodów uzyskiwanych
przez Fundację jest przeznaczana na prowadzenie statutowej działalności.
7. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego.
8. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe na zasadach rachunkowości zgodnych z obowiązującymi
przepisami prawa.
9. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
10. Fundacja sporządza roczne sprawozdania finansowe i z działalności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
11. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w §4 niniejszego Statut, coroczne
sprawozdanie ze swej działalności w roku ubiegłym.
§ 8

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na realizację statutowej
działalności Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel
statutowy.
3. Zarząd Fundacji jest organem właściwym do składania oświadczeń wymaganych przepisami
prawa w kwestii przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest uprawniony do
złożenia oświadczenia woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na realizacje
celów statutowych.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jej
celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a. Działalność wydawnicza (PKD 22.1);
b. Działalność poligraficzna (PKD 22.2);
c. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
d. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z);
e. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
f. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z);

g. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
h. Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
i. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.11.Z);
j. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z).
k. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
l. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
m. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
n. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z);
o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z);
p. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
q. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
r. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
s. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
t. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A);
u. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B):
v. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
w. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D);
x. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
y. Reklama (PKD 74.40.Z);
z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
aa. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
bb. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
cc. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
dd. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z);
ee. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5. Działalność gospodarczą Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź
w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady
funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji, w drodze uchwały.

§ 10

1. Niedopuszczalne jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jego Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
Fundator, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator lub
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji i zasady ich działania

§ 11
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”).
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza jej
majątkiem.
3. Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w
drodze pisemnej uchwały. Fundator powołuje Prezesa Zarządu z spośród powołanych
członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, powołanych przez Fundatora. Fundator decyduje o
liczebności składu Zarządu, przy powoływaniu Zarządu.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony, licząc począwszy od dnia powołania
danego członka Zarządu. Z zastrzeżeniem, że Fundator może zmienić okres czasu na jaki
zostanie powołany dany członek Zarządu, przy jego powoływaniu w drodze uchwały.
6. Członkiem Zarządu nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w trakcie trwania danej kadencji,
Prezes Zarządu powołuje członka Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego
do Fundacji, po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody od Fundatora na powołanie danej osoby
na funkcję Członka Zarządu.
8. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu w Zarządzie, z jakiejkolwiek
przyczyny, nowego Prezesa Zarządu powołuje Fundator w drodze pisemnej uchwały.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a. złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu, skierowanej do Fundacji;
b. pisemnego odwołania Członka Zarządu z pełnienia funkcji, przez Fundatora w drodze
uchwały,
c. śmierci członka Zarządu,
d. pozbawienia Członka Zarządu praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
e. skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoją funkcję nieodpłatnie lub odpłatnie. Fundator
przy powoływaniu danego Członka Zarządu decyduje o tym czy będzie pełnił funkcję
nieodpłatnie lub odpłatnie.
11. Zarząd jest organem władnym dla wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji innych
organów Fundacji.

§ 12
1. Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za:
a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
b. realizację celów statutowych,
c. wyznaczanie priorytetów rozwoju Fundacji,
d. sporządzanie rocznych, jak też wieloletnich planów działania oraz budżetów Fundacji,
e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, to jest sprawozdania merytorycznego
i finansowego,
f. zarządzanie majątkiem Fundacji,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji,
h. zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla pracowników
Fundacji, oraz osób współpracujących z Fundacja na podstawie umów
cywilnoprawnych,
i. zawieranie umów o wolontariat oraz współpraca z wolontariuszami,
j. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, prowadzącymi zbieżną do celów
Fundacji działalność,
k. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
§ 13

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes
Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W przypadku:
a. zawarcia umowy pożyczki lub kredytu,
b. ustanowienia hipoteki, zastawu lub zastawu rejestrowego na majątku Fundacji,
c. nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości (lub prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości),
d. zawarcia umowy najmu nieruchomości,
e. nabycia, zbycia lub obciążenia majątkowych praw autorskich,
f. zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem, którego wartość przekracza
kwotę 50.000,00 złotych,

do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej 4 (cztery) razy do roku.
2. Posiedzenia Zarządu są wiążące, jeśli wszyscy członkowie zostali odpowiednio wcześniej
powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu drogą elektroniczną, za
pośrednictwem kontaktu mailowego, z każdym członkiem Zarządu, a zawiadomienie to
zawiera co najmniej informację o miejscu i terminie danego posiedzenia oraz porządku obrad.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu wskazanym w
zawiadomieniu o jego odbyciu, kierowanym do Zarządu.
5. Podczas posiedzenia, decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów Zarządu pod
postacią uchwały, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy decyzje są podejmowane jednogłośnie.
7. W przypadku, gdy będzie taka potrzeba, to szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji
może określać Regulamin Zarządu Fundacji, ustalany przez Prezesa Zarządu.

V. Likwidacja
§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w art. 15 Ustawy.
2. W przypadku zaistnienia przesłanek do wszczęcia postepowania likwidacyjnego, o których
mowa w ustępie powyżej, postępowania likwidacyjne Fundacji wszczyna się w drodze uchwały
o otwarciu likwidacji, podjętej jednogłośnie przez Zarząd, która dla swej skuteczności wymaga
zatwierdzenia przez Fundatora, w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek do wszczęcia likwidacji Fundacji, Zarząd w drodze
uchwały, podejmuje decyzję o celu na jaki zostanie przeznaczony Fundusz Założycielski oraz
środki rzeczowe i finansowe, z zastrzeżeniem że mają to być podobne cele statutowe, do tych
które realizowała Fundacja. O ich przeznaczeniu zadecyduje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.
4. O decyzji o wszczęciu likwidacji Fundacji zawiadamia jej Zarząd, ministra właściwego do spraw
rolnictwa.
5. Fundacja od dnia powzięcia uchwały o wszczęciu postępowania likwidacyjnego posługuje się
nazwą z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
6. Postępowanie likwidacyjne Fundacji wszczyna się w celu zakończenia jej funkcjonowania i
działalności, aby mogła zostać wykreślona z właściwego rejestru, co będzie skutkowało utratą
osobowości prawnej przez Fundację.
7. W przypadku podjęcia uchwały o wszczęciu likwidacji, Zarząd ustanawia likwidatora i powołuje
do tej funkcji Fundatora, w drodze uchwały. Likwidator ustanawiany jest na czas trwania
likwidacji Fundacji.
8. Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.
9. Likwidację przeprowadza Likwidator i dokonuje czynności likwidacyjnych. Uprawnienia do
reprezentacji i kompetencje Likwidatora ograniczone są zakresowo do czynności
likwidacyjnych.
10. Likwidator uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności likwidacyjnych, w
szczególności sądowych, prawnych oraz księgowych i rachunkowych, w celu zakończenia bytu
Fundacji, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz niniejszym Statutem.
11. Likwidator ustala listę wierzycieli i dłużników, a następnie przystępuje do upłynnienia majątku
Fundacji i egzekucji długów i zaspokojenia wierzycieli. Upłynnienie majątku może polegać na
zbyciu składników majątku Fundacji lub ich przekazaniu na rzecz innej organizacji
pozarządowej realizującej podobne cele statutowe.
12. Środki majątkowe pozostające w dyspozycji Fundacji, które nie mogły zostać upłynnione,
mogą zostać po jej likwidacji przeznaczone na rzecz innej organizacji pozarządowej realizującej
podobne cele statutowe.
13. Likwidatorowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas pełnienia swojej funkcji.
14. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych, przygotowuje dokumentację księgową i
rachunkową, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na dzień zakończenia likwidacji, które
będą stanowić podsumowaniem całego postępowania likwidacyjnego.
15. Po zakończeniu likwidacji, Likwidator sporządza sprawozdanie finansowe z przeprowadzonej
likwidacji (na które składa się także sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia likwidacji)
wraz ze sprawozdaniem Likwidatora z likwidacji, które zostają zatwierdzone przez Likwidatora
w drodze uchwały.
16. W drodze uchwały sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Likwidator
podejmuje decyzję o wyborze podmiotu, który będzie przechowywał dokumentację Fundacji
po zakończeniu jej likwidacji. Likwidator jest uprawniony do zlecenia przechowywania takich
dokumentów jednostce profesjonalnie świadczącej usługi archiwizacyjne.

17. Po zakończeniu likwidacji, Likwidator składa wniosek o wykreślenie Fundacji z właściwego
rejestru oraz do zgłoszenia tego faktu do właściwych urzędów i organów państwowych,
zgodnie z wymogami przepisów prawa.

VI. Połączenie
§16

1. Dopuszcza się możliwość by Fundacja dla pełniejszej realizacji swoich celów statutowych
połączyła się z inną Fundacją. Jednak nie może do tego dojść, jeśli w wyniku połączenia z
innym podmiotem, cele Fundacji miałyby ulec zmianie.
2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.

VII. Zmiana Statutu
§ 17

1. Zmiana Statutu może dotyczyć celów statutowych Fundacji oraz pozostałych postanowień
niniejszego Statutu.
2. Wszelkie decyzje o zmianie Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji, w drodze
uchwały, po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatora w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

Kraków, 10 czerwca 2019 roku

Fundator – Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

____________________________
Prezes Zarządu – Bartosz Gibała

Email

Wyślij wiadomość

Godziny Pracy

Juliusza Lea 116 , 30-133 Kraków

pon – pt: 8:00 – 17:00